Tin tức hoạt động

Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/08/2018
Theo chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài sẽ  diễn ra từ ngày 28/8/2018 (thứ Ba) và kéo dài trong vòng 4,5 ngày và kết thúc vào ngày 1/9/2018. Đoàn đánh giá Ngoài sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng,khảo sát tại một số đơn vị trong trường và sẽ phỏng vấn trực tiếp các nhóm, đối tượng. Chương trình khảo sát chính thức cụ thể như sau: 
Thời gian Nội dung Đánh giá viên Địa điểm
Ngày làm việc thứ nhất: 28/8/2018 (Thứ Ba)    
08:00 –11:30 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng.
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm (nếu cần)
Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 03
11:30 – 13:00 Nghỉ trưa    
13:00 – 16:00 Khảo sát tại một số đơn vị:
Nhóm 1: ĐBCL về chiến lược, về hệ thống
- Phòng Tổ chức
- Phòng Hành chính – ĐBCL
- Phòng Quản trị
- Trung tâm Quản lý CNTT
- Trung tâm TV - TS - TT
- Phòng Tài chính
Đoàn ĐGN Tầng 01 và Tầng 02
Nhóm 2: Chức năng đào tạo
- Khoa Kinh tế
- Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế
- Khoa Quản trị du lịch – Khách sạn
- Khoa Luật và Quan hệ quốc tế
- Khoa Truyền thông – CNTT
- Viện Đào tạo quốc tế
- Phòng Đào tạo và Khảo thí
Đoàn ĐGN Tầng 02
Nhóm 3: Chức năng NCKH, PVCĐ
- Phòng Tổ chức
- Phòng Hành chính – ĐBCL
- Phòng Quản lý khoa học - Sau đại học
- Tạp chí Phát triển và Hội nhập
Đoàn ĐGN Tầng 01, 03
  Nhóm 4: Chức năng NCKH, PVCĐ
- Phòng Tài chính
- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
- Trung tâm Kết nối cộng đồng
- Viện Đào tạo quốc tế
Đoàn ĐGN  
Tầng 01, 02
16:00 – 16:30 Họp đoàn sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc và thống nhất lại với nhà trường (nếu có) Toàn đoàn Phòng họp Tầng 03
Ngày làm việc thứ hai: 29/8/2018 (Thứ Tư)    
08:00 – 09:00 Lễ Khai mạc
Nhà trường giới thiệu khái quát về trường và quá trình thực hiện tự đánh giá (xem chương trình chi tiết kèm theo)
Toàn đoàn Hội trường Tầng 16
09:00 – 10:00 Phỏng vấn Hiệu trưởng Đoàn ĐGN Phòng 01
Phỏng vấn Phó Hiệu trưởng, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng TĐG (nhóm trực tiếp viết báo cáo TĐG) và các Hội đồng tư vấn khác Đoàn ĐGN Phòng 02
10:00 – 10:15 Giải lao    
10:15 – 11:30 Phỏng vấn lãnh đạo phòng/ban/trung tâm
- Phòng Đào tạo và Khảo thí
- Phòng CTSV - QHDN
- Trung tâm Thư viện
- Trung tâm TV - TS - TT
- Trung tâm Hỗ trợ học vụ
- Trung tâm Kết nối cộng đồng
- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
Đoàn ĐGN Phòng 01
Phỏng vấn lãnh đạo phòng/ban/trung tâm
- Phòng Tổ chức
- Phòng Hành chính – ĐBCL
- Phòng Quản trị
- Phòng Tài chính
- Phòng Quản lý khoa học - SĐH
- Trung tâm Quản lý CNTT
Đoàn ĐGN Phòng 02
11:30 – 13:00 Nghỉ trưa    
13:00 – 13:45 Phỏng vấn Trưởng các khoa, bộ môn, viện
- Khoa Kinh tế
- Khoa Luật và Quan hệ quốc tế
- Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế
- Khoa Truyền thông – CNTT
- Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn
- Viện Đào tạo Quốc tế
- Các Bộ môn (Toán, Project Design, GDTC, Lý luận chính trị, Tiếng Anh không chuyên)
Đoàn ĐGN Phòng 01
Phỏng vấn Phó Trưởng khoa, bộ môn, viện
- Khoa Kinh tế
- Khoa Luật và Quan hệ quốc tế
- Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế
- Khoa Truyền thông – CNTT
- Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn
- Viện Đào tạo Quốc tế
Đoàn ĐGN Phòng 02
13:45 – 14:00 Giải lao    
14:00 – 15:00 Phỏng vấn giảng viên (mỗi phòng có đầy đủ các khoa)
- Khoa Kinh tế
- Khoa Ngoại ngữ và Văn hóa quốc tế
- Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn Khoa Luật và quan hệ quốc tế
- Khoa Truyền thông và CNTT
Đoàn ĐGN Phòng 01
Đoàn ĐGN Phòng 02
Đoàn ĐGN Phòng 03
15:00 – 15:15 Giải lao    
15:15 – 16:15 Phỏng vấn nhà tuyển dụng (Khoa Kinh tế)
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Tài chính ngân hàng
- Ngành Kế toán
Đoàn ĐGN Phòng 01
Đoàn ĐGN Phòng 02
16:15 – 17:00 Đoàn ĐGN đánh giá ngoài sơ kết ngày làm việc thứ hai Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 03
Ngày làm việc thứ ba: 30/8/2018 (Thứ Năm)    
08:00 – 09:00 Phỏng vấn đại diện lãnh đạo Đảng ủy, đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội SV…) Đoàn ĐGN Phòng 01
Nghiên cứu hồ sơ minh chứng Đoàn ĐGN Phòng họp Tầng 03
9:00 – 9:15 Giải lao    
9:15 – 10:15 Phỏng vấn sinh viên các khoa/viện
- Khoa Kinh tế
- Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế
- Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn
- Khoa Luật và Quan hệ quốc tế
- Khoa Truyền thông – CNTT
- Viện Đào tạo Quốc tế
Đoàn ĐGN Phòng 01
Đoàn ĐGN Phòng 02
10:15 – 10:30 Giải lao    
10:30 – 11:30 Phỏng vấn nhân viên hỗ trợ Đoàn ĐGN Phòng 01
Nghiên cứu hồ sơ minh chứng Đoàn ĐGN Phòng họp Tầng 03
11:30 – 13:00 Nghỉ trưa    
13:00 – 14:00 Phỏng vấn học viên cao học Đoàn ĐGN Phòng 02
Nghiên cứu hồ sơ minh chứng Đoàn ĐGN Phòng họp Tầng 03
14:00 – 14:15 Giải lao    
14:15 – 15:30 Phỏng vấn cựu sinh viên (Khoa Kinh tế)
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Tài chính ngân hàng
- Ngành Kế toán
Đoàn ĐGN Phòng 01
Đoàn ĐGN Phòng 02
15:30 – 16:30 - Đoàn ĐGN sơ kết ngày làm việc thứ ba và tiếp tục nghiên cứu hồ sơ minh chứng.
- Đoàn ĐGN làm việc trực tiếp với lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm (nếu cần).
- CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).
Toàn đoàn Phòng họp Tầng 3
Ngày làm việc thứ tư: 31/8/2018 (Thứ Sáu)    
8:00 – 11:30 Họp Đoàn ĐGN:
- Các thành viên trình bày kết quả khảo sát
- Thống nhất kết quả sơ bộ ĐGN
Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 3
11:30 – 13:30 Nghỉ trưa    
13:30 – 16:30 Họp Đoàn ĐGN:
-  Thống nhất kết quả sơ bộ ĐGN
-  Viết báo cáo và biên bản hoàn thành đợt KSCT
Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 3
16:30 – 17:00 CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu). Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 3
Ngày làm việc thứ năm: 01/9/2018 (Thứ Bảy)    
08:00 – 10:00 Đoàn ĐGN họp thông qua các văn bản:
- Báo cáo kết quả sơ bộ ĐGN
- Biên bản hoàn thành đợt KSCT
Toàn Đoàn Phòng họp Tầng 3
10:00 – 11:00 Lễ Bế mạc
Đoàn ĐGN họp với Ban giám hiệu và Hội đồng TĐG về kết quả sơ bộ ĐGN.
Trưởng Đoàn và lãnh đạo Trường ký biên bản hoàn thành đợt KSCT (xem chương trình chi tiết kèm theo)
Đoàn ĐGN, BGH,
HĐTĐG,
Các đơn vị
Hội trường Tầng 16

 
Trước đó, trong hai ngày 15 và 16/8, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đã tiến hành công tác khảo sát sơ bộ tại UEF. 
Được biết, kiểm định chất lượng giáo dục đại học là công tác quan trọng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hệ thống quản lý, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng được tốt hơn. Đối với UEF, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD-ĐT là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này.  
TIN LIÊN QUAN
Loading...