Đăng ký môn học
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ 2A+2B, NĂM HỌC 2023-2024 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2A+2B, NH 2023-2024, cụ thể như sau
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HỌC KỲ 2A+2B, NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập Năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ...
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2022-2023 Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học...
Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ Hè, năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 1. Hình thức: Đăng ký online tại https://daotao.uef.edu.vn/ 2....
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022, kế hoạch tốt nghiệp khóa 2018; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 và các khóa trước tốt nghiệp...
Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên tất cả các khóa, các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ đăng ký học phần học kỳ 1 cho năm học 2021 - 2022...
Căn cứ nguyện vọng đăng ký học phần của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2020-2021, đợt bổ sung. Cụ thể như sau:...
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2020-2021 https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/daotao/ThongBao/01-TB_dang%20ky%20hoc%20phan%20hoc%2020-2BvaHe.pdf
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, Năm học 2020-2021, đợt bổ sung - Trung tâm Hỗ trợ học vụ - Trường Đại học Kinn tế - Tài chính TP.HCM
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM