Đăng ký môn học
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022, kế hoạch tốt nghiệp khóa 2018; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 và các khóa trước tốt nghiệp đúng tiến độ, Nhà trường thông...
Theo kế hoạch đào tạo, sinh viên tất cả các khóa, các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) sẽ đăng ký học phần học kỳ 1 cho năm học 2021 - 2022 đến hết ngày 10/7. Để việc đăng...
Căn cứ nguyện vọng đăng ký học phần của sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2020-2021, đợt bổ sung. Cụ thể như sau: 1. Thời gian: Từ 08h00 ngày...
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2020-2021 https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/daotao/ThongBao/01-TB_dang%20ky%20hoc%20phan%20hoc%2020-2BvaHe.pdf
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, Năm học 2020-2021, đợt bổ sung - Trung tâm Hỗ trợ học vụ - Trường Đại học Kinn tế - Tài chính TP.HCM
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Lưu ý sinh viên Khóa 2017, 2018 đăng ký các học phần giáo dục thể chất - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
DANH SÁCH HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ LỚP BỔ SUNG - HỌC KỲ 201A - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM