Đăng ký môn học
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo về việc tổ chức môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019 - 2020
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường...
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 năm học 2019 - 2020
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 năm học 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần dành cho sinh viên các Khóa (đặc biệt Khóa 2016) học trả nợ
Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần dành cho sinh viên các Khóa (đặc biệt Khóa 2016) học trả nợ- Trung tâm hỗ trợ học vụ-...
Hướng dẫn ĐKHP và các thắc mắc về ĐKHP
Hướng dẫn ĐKHP và các thắc mắc về ĐKHP - tư vấn học vụ- trường đại học kinh tế tài chính thành phố hồ chí minh
Hướng dẫn đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - TTHTHV - Đại học Kinh tế Tài chinh Hồ chí minh - UEF