Đăng ký môn học

Hướng dẫn đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

07/05/2019
Trung tâm hỗ trợ học vụ thông báo đến các bạn sinh viên hướng dẫn đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.
Lưu ý: 
Sinh viên xem chi tiết tại trang daotao.uef.edu.vn
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Tầng 2 - Trung tâm hỗ trợ học vụ để được giải quyết
TIN LIÊN QUAN