Đăng ký môn học
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ 1A+1B, NĂM HỌC 2024-2025 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ 1A+1B, Năm học 2024-2025
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024-2025 Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2024-2025, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ 1, Năm...
CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ HK HÈ/ NH 2023-2024 Phòng Đào tạo công bố kết quả đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và HK Hè/ NH 2023-2024...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2023-2024 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và Học...
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho công tác đào tạo Giáo dục quốc phòng, các lớp học phần chuyên...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ 2A+2B, NĂM HỌC 2023-2024 Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2A+2B, NH 2023-2024, cụ thể như sau
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HỌC KỲ 2A+2B, NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập Năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ...
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ONLINE HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2022-2023 Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học...
Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ Hè, năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 1. Hình thức: Đăng ký online tại https://daotao.uef.edu.vn/ 2....
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022, kế hoạch tốt nghiệp khóa 2018; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 và các khóa trước tốt nghiệp...