Lịch thi
Phòng Khảo thí thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK193, Năm học 2019-2020.
Ngày 20/5/2020, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi của HK192A, năm học 2019-2020. SV đăng nhập vào website daotao.uef.edu.vn để tra cứu lịch thi
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B,...