Giới thiệu

Tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị

22/03/2018

Chức năng/nhiệm vụ:

Trung tâm Service-Learning của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thiết lập các mối quan hệ đối tác giữa đại học, cộng đồng và các bên liên quan, nhằm thúc đẩy việc học tập gắn với phục vụ cộng đồng, khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy thực tiễn, trách nhiệm công dân, trở nên trưởng thành và nhân bản, góp phần phát triển xã hội tốt đẹp hơn và phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội tiên tiến, hiện đại..

Tầm nhìn:

- Trung tâm Service Learning thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông qua việc hỗ trợ, kết nối giữa đào tạo và phục vụ cộng đồng, góp phần thực hiện sứ mạng của trường về giáo dục con người toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế và phát triển bền vững. Service Learning giúp sinh viên khi tốt nghiệp là đã được trang bị những kỹ năng làm việc thực tế và năng động, nhận thức trách nhiệm công dân với địa phương và tầm nhìn quốc tế về những vấn đề kinh tế-xã hội hiện tại.
- Service Learning sẽ trở thành yếu tố bắt buộc trong chương trình đào tạo của UEF trong khoảng 5 năm tới.
- Service Learning trở thành đặc điểm nổi bật của UEF và là đầu mối thúc đẩy phong trào Service Learning của đại học Việt Nam nói chung.

Các giá trị:

Suy nghĩ phản biện, tính lãnh đạo và trách nhiệm công dân
Đề cao sự hợp tác và liên kết
Tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong cộng đồng
Sáng tạo và trải nghiệm
Tạo bình đẳng về cơ hội cho những cộng đồng thiệt thòi
Vì sự phát triển bền vững
TIN LIÊN QUAN