Giới thiệu

Nhân viên, cộng tác viên

22/03/2018
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  • Họ tên: Bùi Quang Đông
  • Chức danh: Giám đốc Trung tâm
  • Email: dongbq@uef.edu.vn

NHÂN VIÊN

  • Họ tên: Nguyễn Dũng Hùng Anh
  • Chức danh: điều phối truyền thông và trang web
  • Email: anhndh@uef.edu.vn
  • Họ tên: Đinh Nguyễn Thiên Ân
  • Chức danh: điều phối viên dự án
  • Email: andnt@uef.edu.vn