Giới thiệu

Nhân viên, cộng tác viên

22/03/2018
 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 • Họ tên: Bùi Quang Đông
 • Chức danh: Giám đốc Trung tâm
 • Email: dongbq@uef.edu.vn
 • Họ tên: Đinh Nguyễn Thiên Ân
 • Chức danh: Phó Giám đôc
 • Email: andnt@uef.edu.vn
NHÂN VIÊN

 • Họ tên: Nguyễn Dũng Hùng Anh
 • Chức danh: Điều phối dự án
 • Email: anhndh@uef.edu.vn
 • Họ tên: Lê Thị Mỹ Phượng
 • Chức danh: Trợ lý Điều phối dự án
 • Email: phuongltm@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN