Sinh viên

Quy trình giải quyết học vụ

01/08/2019

1. Nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

2. Nhập học lại

3. Đăng ký học phần bổ sung

4. Rút học phần đã đăng ký 

5. Miễn/chuyển điểm học phần

6. Nhận điểm I (Vắng thi có phép)

7. Xóa điểm I

8. Phúc khảo bài thi cuối kỳ

9. Chuyển ngành học

10. Chuyển khóa học

11. Chuyển trường đi

12. Chuyển trường đến

13. Đề nghị Xét tốt nghiệp

14. Thôi học

TIN LIÊN QUAN