Thời khóa biểu - Lịch thi
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2B, NH 2019 - 2020
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2B, NH 2019 - 2020 - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, NH 2019 - 2020
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ hè, NH 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học Kinh tế tài...
LỊCH THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A, NH 2019 - 2020: Khóa 2016 và các khóa khác
Phòng Khảo thí thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần - HK192, Năm học 2019-2020.
LỊCH THI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - HỌC KỲ 3 (HK HÈ), NĂM HỌC 2019 - 2020
Lịch thi Giáo dục quốc phòng - Học kỳ 3 (HK hè), NH 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020
LƯU Ý LỊCH THI HK2A, NĂM HỌC 2019-2020 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỊCH THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại...
LƯU Ý CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG HK191B, NĂM HỌC 2019-2020
Các mốc thời gian quan trọng trong HK1B năm học 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM