Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

03/02/2015
(Trích Quy định Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị
Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-UEF ngày 01 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh)


Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường đối với sinh viên của Trường; Đồng thời quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với sinh viên Trường. Là đầu mối triển khai công tác cựu sinh viên.

Nhiệm vụ
a) Công tác chính trị, tư tưởng, thái độ
- Quản lý sinh viên trong công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt phân loại, thống kê sinh viên (tôn giáo, đảng phái, dân tộc).
- Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với toàn Trường.
- Hỗ trợ các khoa và đoàn thể trong việc tổ chức các buổi báo cáo chính trị, các hội thi, các phong trào khác.
- Các nhiệm vụ khác về công tác chính trị tự tưởng do Ban Giám hiệu giao.

Sinh viên UEF dân hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác trong chương trình Xuân tình nguyện 2019
Sinh viên UEF dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, chương trình Xuân tình nguyện 2019
 
b) Công tác Đoàn, hội, phong trào
- Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huận để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia (trong lĩnh vực chính trị, văn hóa - thể thao).
- Quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức các đợt hoạt động, giáo dục ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục các chuyên đề về đạo đức, các hoạt động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.
- Phối hợp truyền thông, giáo dục tư tưởng, thái độ ứng xử văn minh học đường, nghiêm túc trong học tập, thi cử.
- Các nhiệm vụ khác về đoàn, hội, phong trào do Ban Giám hiệu giao.
 
Lễ Bế mạc Hội thao Sinh viên UEF Student Games 2019
 
c) Công tác quản lý, hỗ trợ, chăm sóc sinh viên
- Phối hợp Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức công tác hướng nghiệp và hỗ trợ SV.
- Phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học vụ thực hiện chức năng tư vấn học tập cho Nhà trường qui định.
- Phối hợp với các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc tổ chức thăm dò ý kiến hoặc đối thoại trực tiếp với sinh viên.
- Tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên để có nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của Trường.
- Các nhiệm vụ khác về quản lý, hỗ trợ, chăm sóc sinh viên do Ban Giám hiệu giao.

d) Công tác cựu sinh viên
- Đầu mối triển khai công tác cựu sinh viên (cập nhật thông tin, liên lạc và quản lý toàn diện hệ thống dữ liệu thông tin cựu sinh viên).
- Xây dựng và khai thác dữ liệu cựu sinh viên.
- Phát triển Hội Cựu sinh viên để hỗ trợ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và quản bá thương hiệu của Trường.
- Các nhiệm vụ khác về công tác cựu sinh viên, sinh viên do Ban Giám hiệu giao.

e) Quản lý đơn vị: Trung tâm Kết nối cộng đồng.

f) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường.
TIN LIÊN QUAN