Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

03/09/2022
 1. Giới thiệu
Phòng Khảo thí được thành lập ngày 1/09/2018 theo quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà Trường trên cơ sở tách từ Phòng Đào tạo – Khảo thí.
Đến nay Phòng đã hoạt động độc lập, xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, biểu mẫu theo quy định của Bộ giáo dục và tổ chức các kỳ thi của toàn trường .
 1. Chức năng
Phòng Khảo thí là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong các kỳ thi kết thúc học phần, kỳ thi cấp chứng chỉ ngắn hạn, kỳ thi tốt nghiệp cho tất cả các bậc, hệ đào tạo trong toàn Trường theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 1. Nhiệm vụ
 • Thực hiện công tác khảo thí theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Trường.
 • Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các bậc, hệ đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.
 • Tham gia các Hội đồng thi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường, tổ chức theo phân cấp của Trường.
 • Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi các kỳ thi kết thúc học phần bậc đại học, các kỳ thi cấp chứng chỉ ngắn hạn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan quản lý theo quy định
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.
 • Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng
  quản trị, Ban Giám hiệu.
 • Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường.
 • Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
TIN LIÊN QUAN