Đáp án
Đáp án đề thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 19/4/2024 đến ngày 27/4/2024)
Đáp án đề thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 4/4/2024 đến ngày 6/4/2024)
Đáp án đề thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 19/01/2024 đến ngày 26/01/2024)
Đáp án đề thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024 (từ ngày 6/11/2023 đến ngày 18/11/2023)