Thông báo phúc khảo
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ 19/4 đến 27/4), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 19/4/2024 đến ngày 27/4/2024), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 4/4 đến 6/4), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 4/4/2024 đến 6/4/2024), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học kỳ 1A năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 3 (Hè), năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau: Thời gian: từ ngày 08/09/2023 đến...
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2B , năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau: Thời gian: từ ngày 24/07/2023 đến hết...