Thông tin phúc khảo
Bắt đầu từ năm học 2023 - 2024, Phòng Khảo thí triển khai đăng ký phúc khảo theo hình thức trực tuyến Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện đăng ký...