Thông báo
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ 19/4 đến 27/4), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 19/4/2024 đến ngày 27/4/2024), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 4/4 đến 6/4), năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A (đợt thi từ ngày 4/4/2024 đến 6/4/2024), năm học 2023 - 2024
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2023 - 2024. Cụ thể như sau:
Phòng Khảo thí thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học kỳ 1A năm học 2023 - 2024
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2023 - 2024