Nghiên cứu khoa học cùa giàng viên
I. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG - Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho giảng viên say mê nghiên cứu khoa học; - Nhằm định hướng nghiên cứu cho giảng viên để chuẩn bị tốt cho các...
MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho giảng viên say mê nghiên cứu khoa học; Nhằm định hướng nghiên cứu cho giảng viên để chuẩn bị tốt cho các hội...