Nghiên cứu khoa học cùa sinh viên
- Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học; - Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; - Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu...
Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học; Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu cho...
MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG - Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học từ năm thứ nhất; - Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu cho sinh viên...