Thông báo
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học...
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học...
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH - trường đại học kinh tế tài chính -TP.HCM
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh...
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học...