Thông báo
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023 Thời gian: từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023.
Sinh viên Khóa 2019, theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đợt 1, Năm học 2022-2023, đăng ký đơn vị thực tập trực tuyến từ ngày 22 - 24/09/2022, tại...
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2019
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2018
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A,...
Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2020; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho SV Khóa 2020 đăng ký chọn chuyên ngành...
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ 1, Năm học 2022-2023. Cụ thể như sau: 1. Tổ chức...
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019 (NĂM HỌC 2022-2023) Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022-2023. Để chuẩn bị tốt...
THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2021-2022. ​Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ...
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ VÀ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Căn cứ Thông báo số 267/TB-UEF ngày 20/08/2021 v/v Kế hoạch tổ chức học tập,...