Thông báo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023

14/02/2023
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023.
2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 06/03/2023.
3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2022 - 2023 (từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 13/01/2023)
4. Địa điểm:
- Phòng Đào tạo đối với sinh viên chính quy.
- Viện Quốc tế đối với các sinh viên thuộc chương trình đào tạo quốc tế.
5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây.

 
Phòng Khảo Thí
TIN LIÊN QUAN