Thông báo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2021-2022

27/05/2022

Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 27/5/2022 đến hết ngày 03/6/2022.
2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 17/6/2022.
3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2021 – 2022 tại các đợt thi như sau:
- Đợt thi từ ngày 19/3/2022 đến hết ngày 02/4/2022;
- Đợt thi từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022.
4. Địa điểm:
- Phòng Đào tạo đối với sinh viên chính quy.
- Viện Quốc tế đối với các sinh viên thuộc chương trình đào tạo quốc tế.
5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

PHÒNG KHẢO THÍ

TIN LIÊN QUAN