Thông báo

THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK1B, NĂM HỌC 2020-2021

02/03/2021
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B , năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 1/03/2021 đến hết ngày 8/03/2021.
2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 22/03/2021.
3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2020 - 2021 (từ ngày 21/01/2021 đến hết ngày 3/02/2021).
4. Địa điểm: Phòng Đào tạo đối với SV chính quy Viện Quốc tế đối với các SV thuộc chương trình đào tạo quốc tế.
5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

https://daotao.uef.edu.vn/Upload/file/15_TB_PHUCKHAO_HK1B.pdf
TIN LIÊN QUAN