Thông báo

THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK2A, NĂM HỌC 2020-2021

19/05/2021
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 20/05/2021 đến hết ngày 27/05/2021.

2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 10/06/2021.

3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2020 - 2021 (từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 08/05/2021).

4. Địa điểm: Phòng Đào tạo đối với SV chính quy; Viện Quốc tế đối với các SV thuộc chương trình đào tạo quốc tế.


5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

Xem thông báo chi tiết tại đây.


TIN LIÊN QUAN