Thông báo

THÔNG BÁO V/V PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2021-2022

03/03/2022
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 03/3/2022 đến hết ngày 10/3/2022.
2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 24/3/2022.
3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1B, năm học 2021 – 2022 tại các đợt thi:
- Từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022;
- Từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 19/02/2022;
- Đợt thi ngày 08/01/2022;
- Đợt thi ngày 23/02/2022.
4. Địa điểm: Phòng Đào tạo đối với SV chính quy
Viện Quốc tế đối với các SV thuộc chương trình đào tạo quốc tế
5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

TIN LIÊN QUAN