Danh sách đối tác cộng đồng

LIN (LIN Center for Community Development)

26/03/2018
LIN là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc các Hội Liên Hiệp và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). LIN cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và những nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh thông qua các dịch vụ như: trao đổi thông tin và nguồn lực, cấp vốn nhỏ, hội thảo để giải quyết những khó khăn, hội thảo để tăng cường trao đổi giữa các bên…
TIN LIÊN QUAN