Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho giảng viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)