Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Biểu mẫu NCKH dành cho giảng viên - NH 2019-2020
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho giảng viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Báo cáo nghiên cứu khoa học của khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông - NH 2018-2019
Nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)