Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho giảng viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2020 - 2021.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2019 - 2020.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2018-2019.
Nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các giảng viên khoa Truyền thông và Công nghệ Thông tin - NH 2017-2018.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các giảng viên khoa Quan hệ Quốc tế và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2016-2017.