Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

05/09/2019
Chi tiết chương trình đào tạo đại học chính quy hai ngành Quan hệ Công chúng và Công nghệ Truyền thông của từng khóa. 

1. Ngành Quan hệ Công chúng

2. Ngành Công nghệ Truyền thông
 
TIN LIÊN QUAN