Thực tập - tốt nghiệp
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2018, bậc đại học, hệ chính quy, Nhà trường...
Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp áp dụng đối với sinh viên từ khóa 2018 trở đi QUYẾT ĐỊNH: Điều 1....
Tài liệu, Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp
Kế hoạch tốt nghiệp bậc Đại học chính quy Khóa 2018, năm học 2021-2022 (điều chỉnh) ngày 20 tháng 08 năm 2021
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Đại học hình thức đào tạo chính quy - Đợt tháng 03 năm 2021
Ban hành Quy định tổ chức học phần thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học tháng 12 năm 2020
Quyết định công nhận Tốt nghiệp trình độ Đại học hình thức đào tạo chính quy - Đợt tháng 08 năm 2020
Thông báo điểm thực tập tốt nghiệp đến sinh viên hệ chính quy học kì 2A, năm học 2019 - 2020.
Kế hoạch tốt nghiệp Bậc Đại học, hệ chính quy, năm học 2020-2021 ngày 03 tháng 06 năm 2020
Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp có hiệu lực kể từ năm học 2019-2020 QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành...