Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021
Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 21
Thông báo nộp hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng Euréka lần thứ 21 - Trường đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
Biểu mẫu NCKH dành cho sinh viên - NH 2019-2020
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Danh sách Nghiên cứu khoa học Sinh viên đăng kí năm học 2017 - 2018
Danh sách Nghiên cứu khoa học Sinh viên đăng kí năm học 2017 - 2018 - Khoa Truyền thông - Công nghệ thông tin