Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông được nghiệm thu cấp trường, năm học 2020-2021
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nghiêm túc đầu tư vào từng đề tài khoa học đã giúp sinh viên Nhà UEF đã xuất sắc ghi tên...
Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Thông báo nộp hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng Euréka lần thứ 21 - Trường đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Danh sách Nghiên cứu khoa học Sinh viên đăng kí năm học 2017 - 2018 - Khoa Truyền thông - Công nghệ thông tin