Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Tại UEF, hoạt động nghiên cứu khoa học là phong trào học thuật được chú trọng, sinh viên Nhà trường luôn tham gia tích cực vào sân chơi Euréka hằng năm. Với giải...
Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông được nghiệm thu cấp trường, năm học 2020-2021
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nghiêm túc đầu tư vào từng đề tài khoa học đã giúp sinh viên Nhà UEF đã xuất sắc ghi tên...
Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Thông báo nộp hồ sơ gửi dự thi Giải thưởng Euréka lần thứ 21 - Trường đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF)
Tổng hợp các biểu mẫu NCKH dành cho sinh viên - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2020 - 2021.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2019 - 2020.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông đã thực hiện trong năm học 2018 - 2019.
Tổng hợp các bài báo khoa học và nghiên cứu khoa học do các sinh viên khoa Truyền thông và Công nghệ Thông tin đã thực hiện trong năm học 2017 - 2018.