Nghiên cứu khoa học của Sinh viên

Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021

25/09/2020
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu, UEF luôn khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đóng góp những ý tưởng sáng tạo và thiết thực để đóng góp cho xã hội. Thực hiện theo kế hoạch Khoa học công nghệ số 250/KH-UEF ngyaf 07/09/2020, Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông thông báo lịch trình, thời gian đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học như sau:
- Sinh viên đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học theo mẫu: BM03/QT02/KHCN;
- Thời gian nộp: trước 20/10/2020

 
TIN LIÊN QUAN