Thực tập - tốt nghiệp

Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp

15/09/2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp Khóa 2016.
TIN LIÊN QUAN