Thực tập - tốt nghiệp
Kế hoạch Tốt nghiệp bậc Cao đẳng - Đại học, hệ chính quy năm học 2019 - 2020 ngày 10 tháng 09 năm 2019
Quy trình tổ chức, hướng dẫn và đánh giá thực tập tốt nghiệp trình độ đại học ngày 01 tháng 09 năm 2019
Quy trình tổ chức, hướng dẫn và đánh giá chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học ngày 01 tháng 11 năm 2018
Kế hoạch Tốt nghiệp bậc Cao đẳng - Đại học, hệ chính quy năm học 2018 - 2019 ngày 07 tháng 09 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp Khóa 2018.
Kế hoạch Tốt nghiệp bậc Cao đẳng - Đại học, hệ chính quy năm học 2017 - 2018 ngày 12 tháng 8 năm 2017
Thông báo KH thực hiện học phần Thực tập tốt nghiệp và Chuyên đề tốt nghiệp ngày 03 tháng 10 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Tổ chức thực hiện học phần khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP vào ngày 27 tháng 06 năm 2016