Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Nghiên cứu khoa học Sinh viên là hoạt động khoa học thường niên của Trường Đại học KInh tế - Tài chính Tp.HCM nói chung và của Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn nói...
Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện liên quan đến Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên, Khoa QTDL&KS với sự cổ vũ tinh thần Khoa học tích cực nên đã có 6 đề tài NCKH...
Tiếp tục tạo điều kiện phát huy tinh thần học tập, đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, ngày 20/6/2019, khoa Quản trị du lịch - khách sạn UEF đã tổ chức Hội thảo...
Khoa QTDL-KS trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2019 về thời hạn nộp bài viết: ngày 15/6 và hướng dẫn nội...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2018 – 2019
Chung tay thực hiện sứ mạng đào tạo của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cũng như kỹ năng phân tích - tổng hợp trong học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị Du lịch -...