Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD - Disability Research and capacity development)

26/03/2018
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford và hiện nay, DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). Những hoạt động DRD với mục tiêu giúp Người khuyết tật (NKT) tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng cao năng lực cho cộng đồng NKT và vận động chính sách thông qua các hoạt động như: tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ di chuyển, vận động biện hộ các chính sách xã hội có liên quan đến NKT, phát triển mạng lưới các hội nhóm của NKT, cấp học bổng cho sinh viên khuyết tật, phát triển các dự án liên quan đến vấn đề vv…
TIN LIÊN QUAN