Đăng ký môn học
DANH SÁCH HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ LỚP BỔ SUNG - HỌC KỲ 201A - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 năm học 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần dành cho sinh viên các Khóa (đặc biệt Khóa 2016) học trả nợ- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế...
Hướng dẫn ĐKHP và các thắc mắc về ĐKHP - tư vấn học vụ- trường đại học kinh tế tài chính thành phố hồ chí minh
Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - TTHTHV - Đại học Kinh tế Tài chinh Hồ chí minh - UEF