Đăng ký môn học
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ BỔ SUNG HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2020-2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Lưu ý sinh viên Khóa 2017, 2018 đăng ký các học phần giáo dục thể chất - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
DANH SÁCH HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ LỚP BỔ SUNG - HỌC KỲ 201A - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 VÀ CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 năm học 2019 - 2020- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v dự kiến mở các lớp học phần dành cho sinh viên các Khóa (đặc biệt Khóa 2016) học trả nợ- Trung tâm hỗ trợ học vụ- Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế...