Kết quả
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 01, khóa 02 -  Ngày thi 04/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 04/01/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 cao học 182 - Ngày thi 11/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến anh chị học viên kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 cao học 182 - Ngày thi 11/01/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Thực hành Kế toán Việt Nam - Ngày thi 12/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/01/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 12 - Ngày thi 10/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 10/01/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 khóa 32, khóa 33 ngày 04/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 ngày 04/01/2020
Kết quả kỳ thi Thực hành Báo cáo tài chính khóa 04 - Ngày thi 05/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 05/01/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 35 -  Ngày thi 03/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 03/01/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 11 - Ngày thi 31/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 31/12/2019
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 14, khóa 15, khóa 16 -  Ngày thi 28/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 28/12/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 34 -  Ngày thi 05/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 05/01/2020