Kết quả
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 43, khóa 44 - Ngày thi 03/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 03/10/2020
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 29, khóa 30 - Ngày thi 03/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 03/10/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 05 - Ngày thi 21/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 21/9/2020
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao Khóa 04, khóa 05 - Ngày thi 12/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 21 - Ngày thi 16/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 16/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 20 - Ngày thi 15/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 46 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 45 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 44 -  Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 03 - Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020