Lịch thi
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 02 - 06/2024 (cập nhật đến tháng 04/2024) như sau:
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 11 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 09 và...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 02 - 06/2024 (cập nhật đến tháng 01/2024) như sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 01-03/2024 (cập nhật đến tháng 12/2023) như sau:
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 23 và...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 25 và...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do tháng 11-12/2023 (cập nhật đến tháng 10/2023) như sau:
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 28 và...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch thi tự do (cập nhật đến tháng 09/2023) như sau: