Thông tin khai giảng
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học chuẩn đầu ra tháng 02/2024
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học chuẩn đầu ra tháng 01/2024
Thực hiện theo kế hoạch số 172/KH-TT.TH-NN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF về việc tuyển sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 12/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Thực hiện theo kế hoạch số 172/KH-TT.TH-NN ngày 01 tháng 11 năm 2023 của lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF về việc tuyển sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 11/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 10/2023
Thực hiện theo kế hoạch số 156/KH-TT.TH-NN ngày 26 tháng 9 năm 2023 của lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF về việc tuyển sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm...