Thời khóa biểu
Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ UEF thông báo thời khóa biểu chính thức các khóa ngắn hạn tháng 04 năm 2022
Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ UEF thông báo thời khóa biểu chính thức các khóa ngắn hạn tháng 03 năm 2022
Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ UEF thông báo thời khóa biểu chính thức các khóa ngắn hạn tháng 12 năm 2021