Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khóa học tháng 04 năm 2022

26/04/2022

 

 

STT

 

MÃ LỚP

 

TÊN KHÓA

 

GIẢNG VIÊN

 

NGÀY
HỌC

 

GIỜ
HỌC

 

NGÀY DỰ KIẾN
KHAI GIẢNG

 

NGÀY DỰ KIẾN
KẾT THÚC

 

1

 

DIGI.0922(K71.01)

 

Digital Marketing K71.01

 

Nguyễn Quang Trung

 

2.4.6

 

18:15-20:30

 

25/04/2022

 

30/05/2022

 

2

 

DIGI.1022(K71.02)

 

Digital Marketing K71.02

 

Trần Hà Triêu Bình

 

2.4.6

 

18:15-20:30

 

25/04/2022

 

30/05/2022

 

3

 

DIGI.1122(K72.01)

 

Digital Marketing K72.01

 

Nguyễn Quang Trung

 

3.5.7

 

18:15-20:30

 

26/04/2022

 

02/06/2022

 

4

 

DIGI.1222(K72.02)

 

Digital Marketing K72.02

 

Lâm Ngọc Thảo

 

3.5.7

 

18:15-20:30

 

26/04/2022

 

02/06/2022

 

5

 

DIGI.1322(K73)

 

Digital Marketing K73

 

Thạch Thị Quyền Cương

 

CN

 

7:00-12:10

 

29/05/2022

 

17/07/2022

 

6

 

PTSP.1022(K42)

 

Photoshop K42

 

Nguyễn Ngọc Thảo

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

09/05/2022

 

10/06/2022

 

7

 

PTSP.1122(K43)

 

Photoshop K43

 

Cao Duy Tân

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

07/05/2022

 

09/06/2022

 

8

 

PTSP.1222(K44)

 

Photoshop K44

 

Nguyễn Đức Hoàng Linh

 

CN

 

7:00-12:10

 

29/05/2022

 

17/07/2022

 

9

 

ILUS.0622(K19)

 

Illustrator K19

 

Võ Đình Ngà

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

04/05/2022

 

06/06/2022

 

10

 

ILUS.0722(K20)

 

Illustrator K20

 

Võ Đình Ngà

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

05/05/2022

 

07/06/2022

 

11

 

ILUS.0822(K21)

 

Illustrator K21

 

Nguyễn Thị Oanh

 

CN

 

7:00-12:10

 

08/05/2022

 

03/07/2022

 

12

 

CKON.0722(K15)

 

Đầu tư chứng khoán online K15

 

Phan Huy Tâm

 

2.4.6

 

18:15-20:30

 

25/04/2022

 

30/05/2022

 

13

 

CKON.0822(K16)

 

Đầu tư chứng khoán online K16

 

Lưu Thị Kim Anh

 

3.5.7

 

18:15-20:30

 

26/04/2022

 

02/06/2022

 

14

 

BCTC.0122(K09)

 

Thực hành Báo cáo Tài chính K09

 

Nguyễn Văn Thanh

 

CN

 

7:00-12:10

 

17/04/2022

 

26/06/2022

 

15

 

IUCB.1722(K63.01)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K63.01

 

Nguyễn Hoàng Minh

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

06/05/2022

 

08/06/2022

 

16

 

IUCB.1822(K63.02)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K63.02

 

Cao Đăng Khoa

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

06/05/2022

 

08/06/2022

 

17

 

IUCB.1922(K63.03)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K63.03

 

Lê Vũ Huy Hoàng

 

2.4.6

 

18:30-21:30

 

06/05/2022

 

08/06/2022

 

18

 

IUCB.2022(K63.04)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K63.04

 

Lê Thành Hưng

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

11/05/2022

 

08/06/2022

 

19

 

IUCB.2122(K63.05)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K63.05

 

Trần Thanh Quang

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

06/05/2022

 

08/06/2022

 

20

 

IUCB.2222(K64.01)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K64.01

 

Đỗ Khắc Toàn

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

07/05/2022

 

09/06/2022

 

21

 

IUCB.2322(K64.02)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K64.02

 

Nhiêu Hoàng Tuấn

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

07/05/2022

 

09/06/2022

 

22

 

IUCB.2422(K64.03)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K64.03

 

Hoàng Văn Hiếu

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

07/05/2022

 

09/06/2022

 

23

 

IUCB.2522(K64.04)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K64.04

 

Đặng Văn Em

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

07/05/2022

 

11/06/2022

 

24

 

IUCB.2622(K65.01)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K65.01

 

Nguyễn Ngọc Lâm

 

CN

 

7:00-15:20

 

29/05/2022

 

26/06/2022

 

25

 

IUCB.2722(K65.02)

 

Ứng dụng CNTT cơ bản K65.02

 

Lê Hoàng Thịnh

 

CN

 

7:00-15:20

 

29/05/2022

 

26/06/2022

 

26

 

IUNC0922(K26.01)

 

Ứng dụng CNTT nâng cao K26.01

 

Ngô Thành Tấn Đạt

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

09/05/2022

 

01/07/2022

 

27

 

IUNC1022(K26.02)

 

Ứng dụng CNTT nâng cao K26.02

 

Hoàng Văn Hiếu

 

2.4.6

 

18:15-21:15

 

09/05/2022

 

01/07/2022

 

28

 

IUNC1122(K27.01)

 

Ứng dụng CNTT nâng cao K27.01

 

Trần Thị Thu Vân

 

3.5.7

 

18:15-21:15

 

10/05/2022

 

02/07/2022

 

29

 

IUNC1222(K28.01)

 

Ứng dụng CNTT nâng cao K28.01

 

Trần Thị Thu Vân

 

CN

 

7:00-15:20

 

08/05/2022

 

03/07/2022

 

30

 

IUNC1322(K28.02)

 

Ứng dụng CNTT nâng cao K28.02

 

Nguyễn Trí Dũng

 

CN

 

7:00-15:20

 

08/05/2022

 

03/07/2022

 

31

 

AVB1.1022(K59.01)

 

Tiếng Anh B1 UEF K59.01

 

Nguyễn Lê Hạnh Tâm

 

2

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

32

 

AVB1.1022(K59.01)

 

Hoàng Viết Hiền

 

4

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

33

 

AVB1.1022(K59.01)

 

Nguyễn Thị Kim Dung

 

6

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

34

 

AVB1.1122(K59.02)

 

Tiếng Anh B1 UEF K59.02

 

Hoàng Viết Hiền

 

2

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

35

 

AVB1.1122(K59.02)

 

Lê Thụy Thảo Sương

 

4

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

36

 

AVB1.1122(K59.02)

 

Nguyễn Hữu Quốc Thắng

 

6

 

18:15-21:15

 

18/04/2022

 

23/05/2022

 

37

 

AVB1.1222(K60.01)

 

Tiếng Anh B1 UEF K60.01

 

Hoàng Viết Hiền

 

3

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

38

 

AVB1.1222(K60.01)

 

Nguyễn Hữu Quốc Thắng

 

5

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

39

 

AVB1.1222(K60.01)

 

Nguyễn Thị Kim Dung

 

7

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

40

 

AVB1.1322(K60.02)

 

Tiếng Anh B1 UEF K60.02

 

Đinh Quốc Anh Thư

 

3

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

41

 

AVB1.1322(K60.02)

 

Hoàng Viết Hiền

 

5

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

42

 

AVB1.1322(K60.02)

 

Nguyễn Lê Hạnh Tâm

 

7

 

18:15-21:15

 

19/04/2022

 

26/05/2022

 

43

 

AVB1.1422(K61.01)

 

Tiếng Anh B1 UEF K61.01

 

Nguyễn Nhứt Linh

 

7.CN

 

7:00-12:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

44

 

AVB1.1422(K61.01)

 

Quách Quỳnh Mai

 

7.CN

 

7:00-12:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

45

 

AVB1.1422(K61.01)

 

Hoàng Viết Hiền

 

7.CN

 

7:00-12:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

46

 

AVB1.1522(K61.02)

 

Tiếng Anh B1 UEF K61.02

 

Nguyễn Nhứt Linh

 

7.CN

 

13:00-18:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

47

 

AVB1.1522(K61.02)

 

Đỗ Thị Thùy Vân

 

7.CN

 

13:00-18:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

48

 

AVB1.1522(K61.02)

 

Hoàng Viết Hiền

 

7.CN

 

13:00-18:10

 

23/04/2022

 

29/05/2022

 

TIN LIÊN QUAN