Kết quả
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 46 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 45 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 44 -  Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 03 - Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 19 - Ngày thi 30/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/8/2020
Kết quả phúc khảo bài thi lớp Photoshop Khóa 17 - Ngày thi 13/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả PHÚC KHẢO TIN HỌC PHOTOSHOP ngày thi 13/8/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 42 - Ngày thi 29/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 29/8/2020
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 25, khóa 26, khóa 27, khóa 28 - Ngày thi 29/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/8/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 04 - Ngày thi 17/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 17/8/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 17 - Ngày thi 13/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/8/2020