Kết quả
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 32, khóa 33, khóa 34 - Ngày thi 07/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 07/11/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator Khóa 05 - Ngày thi 12/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 51 - Ngày thi 13/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/11/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 50 - Ngày thi 12/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Thực hành Báo cáo Tài chính khóa 05 - Ngày thi 18/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 18/10/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 23 - Ngày thi 19/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 19/10/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 22 - Ngày thi 13/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/10/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 49 - Ngày thi 12/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/10/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 48 - Ngày thi 12/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/10/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 47 - Ngày thi 10/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 10/10/2020