Kết quả
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 42 -  Ngày thi 03/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 03/8/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 41 -  Ngày thi 04/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 04/8/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 02 - Ngày thi 04/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 04/8/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 39, khóa 40, khóa 41 - Ngày thi 25/7/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 25/7/2020
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21, khóa 22, khóa 23, khóa 24 -  Ngày thi 18/07/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 18/07/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 03 - Ngày thi 15/7/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/7/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 01 - Ngày thi 30/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 16 - Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 15 - Ngày thi 25/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 40 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020