Kết quả
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 03 - Ngày thi 15/7/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/7/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 01 - Ngày thi 30/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 16 - Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 15 - Ngày thi 25/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 40 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 39 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 38 -  Ngày thi 27/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 27/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 17, khóa 18, khóa 19, khóa 20 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/6/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 34, khóa 35, khóa 36, khóa 37, khóa 38 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH B1 ngày thi 13/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 14 - Ngày thi 01/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/6/2020