Kết quả
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 08, khóa 09 -  Ngày thi 26/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 26/10/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 khóa 28, khóa 29 ngày 26/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 26/10/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Digital Marketing Khóa 30 - Ngày thi 21/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 21/10/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 08 - Ngày thi 25/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/10/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 khóa 30 ngày 19/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 19/10/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 28 -  Ngày thi 24/09/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 24/09/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 27 -  Ngày thi 23/08/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 23/08/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 khóa 27 ngày 21/09/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 21/09/2019
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 06, khóa 07 -  Ngày thi 21/09/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 21/09/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 07 - Ngày thi 14/9/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 14/9/2019