Thời khóa biểu
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 49 - Khai giảng ngày 16/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 49 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Illustrator khóa 04 - Khai giảng ngày 28/9/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 23 - Khai giảng ngày 21/9/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 23 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 22 - Khai giảng ngày 17/9/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 22 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 48 - Khai giảng ngày 16/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 48 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 47 - Khai giảng ngày 15/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 47 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 30 - Khai giảng ngày 25.08.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 30 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 29 - Khai giảng ngày 24.08.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 29 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 44 - Khai giảng ngày 26/8/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 44 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 43 - Khai giảng ngày 25/8/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 43 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh