Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Illustrator khóa 03 - Khai giảng ngày 11/8/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 03 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Khai giảng ngày 28.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Khai giảng ngày 23.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học  MFB&MAC 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MFB&MAC 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Khai giảng ngày 27.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 28 - Khai giảng ngày 12.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 28 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 26 - Khai giảng ngày 15.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 26 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 25 - Khai giảng ngày 14.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 25 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 42 - Khai giảng ngày 20.7.2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 42 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh