Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Thực hành Báo cáo Tài chính khóa 05 - Khai giảng ngày 12/9/2020
Thời khóa biểu Thực hành Báo cáo Tài chính khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 05 - Khai giảng ngày 24/8/2020
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Photoshop khóa 21 - Khai giảng ngày 19/8/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 21 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 20 - Khai giảng ngày 18/8/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 20 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 46 - Khai giảng ngày 12/8/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 46 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 45 - Khai giảng ngày 12/8/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 45 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 44 - Khai giảng ngày 11/08/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 44 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Illustrator khóa 03 - Khai giảng ngày 11/8/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 03 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Khai giảng ngày 28.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Khai giảng ngày 23.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...