Thời khóa biểu
Thời khoá biểu Anh văn B1 khoá 6 & 7
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Kỹ năng gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp Thời khoá biểu Anh văn B1 khoá 6 & 7​ ​(Khai giàng 13.11.2017).
Thời khoá biểu lớp Digital Marketing 1 - Khoá 01
Thời khoá biểu lớp Digital Marketing 1 - Khoá 01
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 25.06.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 25.06.2017
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 ngày 03.6.2017
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Anh văn B1 ngày thi 03.6.2017
Thời khóa biểu Lớp ôn tập Anh Văn B1 Khóa 03/2017 (Khai giảng 01.06.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa 03/2017 (Khai giảng 01.06.2017).
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 20.05.2017
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 20.05.2017
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 06.05.2017
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 06.05.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 09.05.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 09.05.2017
Thời khóa biểu Lớp ôn tập SPSS Khóa 03/2017 (Khai giảng 14.05.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập SPSS Khóa 03/2017 (Khai giảng 14.05.2017).
Kết quả thi Anh văn B1 Kỳ thi ngày 15.04.2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp thông báo kết quả thi Tiếng Anh B1 Kỳ thi ngày 15.04.2017
Loading...