Tin Nổi bật
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 32, khóa 33, khóa 34 - Ngày thi 07/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 07/11/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 05 - Ngày thi 12/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 51 -  Ngày thi 13/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/11/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 50 -  Ngày thi 12/11/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2020
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 06 - Khai giảng ngày 23/11/2020
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 48 - Khai giảng ngày 19/11/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 48 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 47 - Khai giảng ngày 18/11/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 47 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Illustrator khóa 06 - Khai giảng ngày 19/11/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 27 - Khai giảng ngày 30/11/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 27 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 26 - Khai giảng ngày 26/11/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 26 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh