Tin Nổi bật
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 39, khóa 40, khóa 41 - Ngày thi 25/7/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 25/7/2020
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21, khóa 22, khóa 23, khóa 24 -  Ngày thi 18/07/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 18/07/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 03 - Ngày thi 15/7/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/7/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Khai giảng ngày 28.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Khai giảng ngày 23.7.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học  MFB&MAC 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MFB&MAC 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Khai giảng ngày 27.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 01 - Ngày thi 30/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/6/2020