Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop Văn bằng 2 khóa 01 ngày thi 02/02/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Illustrator khóa 29.01 ngày thi 12/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 64.05 ngày thi 21/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 64.06 ngày thi 21/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 93.01 ngày thi 15/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 93.03 ngày thi 09/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán trực tuyến khóa 25.03 ngày thi 14/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 92.07 ngày thi 07/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 92.06 ngày thi 07/01/2024
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 64.03 ngày thi 11/01/2024