Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 54.02 ngày thi 01/03/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 83.03 ngày thi 03/03/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 83.01 ngày thi 25/02/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 82.06 ngày thi 08/01/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 82.05 ngày thi 25/12/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Thực hành Báo cáo tài chính khóa 12 ngày thi 24/12/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 53.03 ngày thi 18/12/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 82.01 ngày thi 12/12/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Illustrator khóa 25 ngày thi 15/12/2022
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 82.03 ngày thi 15/12/2022