Kết quả
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 89.02 ngày thi 14/09/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 89.01 ngày thi 15/09/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 60.01 ngày thi 20/09/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Thực hành Báo cáo tài chính khóa 14 ngày thi 17/09/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 60.02 ngày thi 14/09/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 87.05 ngày thi 27/08/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 87.06 ngày thi 27/08/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 59.05 ngày thi 27/08/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 59.04 ngày thi 20/08/2023
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Adobe Photoshop khóa 59.02 ngày thi 11/08/2023